Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των φοιτητών στην γνώση των βασικών εννοιών και της λειτουργίας του ακουστικού και του αιθουσαίου συστήματος ώστε να εμπεδωθεί η βασική επιστήμη στην οποία βασίζονται αυτά τα δυο συστήματα.

Η γνώση της ανατομίας και της φυσιολογίας του ακουστικού και του αιθουσαίου συστήματος παρέχει στους φοιτητές το υπόβαθρο της κατανόησης της λειτουργίας αυτών των συστημάτων.

Οι φοιτητές θα μάθουν πώς να αναλύουν τα δεδομένα μιας μελέτης και πως θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα και θα τα επεξεργαστούν ώστε να προχωρήσουν σε ερευνητικά προγράμματα.

Η μελέτη των γνωσιακών νευροεπιστημών και των επιστημών επικοινωνίας δίνει στο φοιτητή τις βασικές γνώσεις για τη φύση της νευροωτολογίας και πως συνδέεται με το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και το τρόπο που η ακοή συμβάλει στην επικοινωνία του ανθρώπου με τους άλλους ανθρώπους σε βασικό αλλά και ολοκληρωμένο πολυαισθητηριακο μοντέλο αλληλεπίδρασης των νευρικών και γνωσιακών δεξιοτήτων.

Ο φοιτητής θα αποκτήσει τις βασικές γνώσεις των παθήσεων του ακουστικού συστήματος που περιλαμβάνονται στο μάθημα αυτό και θα εμπεδώσει τη συμπτωματολογία και το τρόπο παρουσίασης των παθήσεων αυτών, θα μάθει το τρόπο διάγνωσης των παθήσεων του ακουστικού συστήματος πάνω στη βάση της φυσικής, μηχανικής, φυσιολογίας, παθοφυσιολογίας, και παθολογίας που διδάχθηκε στα προηγούμενα μαθήματα.

Ο φοιτητής εξειδικεύεται στις παιδιατρικές παθήσεις του ακουστικού συστήματος και στη διαφορική διάγνωση αυτών συμπεριλαμβανομένων των νεογνικών παθήσεων και συνδέει τις παθήσεις αυτές με τη γενετική και τη κληρονομικότητα, μαθαίνει πως θεραπεύονται οι παθήσεις του ακουστικού συστήματος συντηρητικά και χειρουργικά ώστε να έχει μια ολοκληρωμένη αντίληψη της διάγνωσης και αντιμετώπισης των παθήσεων αυτών. Επίσης αποκτά γνώσεις για την αποκατάσταση με βοηθήματα βαρηκοΐας και εμφυτεύματα.

Ο φοιτητής μαθαίνει τις παθήσεις του αιθουσαίου συστήματος βασιζόμενος στις γνώσεις φυσικής, φυσιολογίας, παθοφυσιολογίας, και διαγνωστικής που έμαθε στα προηγούμενα σχετικά μαθήματα.

Ο φοιτητής μαθαίνει να θέτει ερευνητικό στόχο, να εκπονεί μελέτη και τρόπο μελέτης της ερευνάς που ανέλαβε, εφαρμογή του ερευνητικού πρωτοκόλλου, ανάλυση των αποτελεσμάτων, στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, συσχέτιση με τη διεθνή βιβλιογραφία, εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων, και τέλος σε ολοκληρωμένη συγγραφή της μελέτης του ερευνητικού στόχου.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ακοολογία και Νευροωτολογία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.